Důležité: Objednávání na gizzmo.cz v současné době není možné.

Obchodní podmínky

Dejte stranou knihu, kterou právě čtete a příští měsíc věnujte radostnému čtením obchodních podmínek. Skvělý materiál pro čtení, dokonce i na pláži. Podmínky můžete také snadno vytisknout na papír, v takovém případě nebudete u moře potřebovat telefon ani tablet!

  1. Obecné informace – 1
1.1. Obchodní podmínky

Internetový obchod Gizzmo.cz (dále jen „Gizzmo.cz“ nebo „online obchod“) provozuje společnost DDG3 d. o. o. (dále jen „Poskytovatel“). Všeobecné obchodní podmínky určují fungování Gizzmo.cz, práva uživatelů a obchodní vztahy mezi poskytovatelem a kupujícím.

1.2. Informace o společnosti

DDG3 d.o.o.
Podvin pri Polzeli 31B
3313 Polzela
Slovinsko
Společnost je registrovaná v soudním registru okrsku Celje k 12. 10. 2017, SRG zápis 2017/3229.
Číslo účtu: SI56 0430 2000 3406 139 (NKBM bank)
Ředitel: Mitja Glasenčnik
e: [email protected]

1.3. Stížnosti a spory

Poskytovatel dodržuje platné zákony na ochranu spotřebitele. Poskytovatel se bude snažit splnit svou povinnost, zřídit účinný systém podávání stížností a zajistí osobu, kterou lze v případě potíží kontaktovat – telefonicky nebo e-mailem. Reklamaci lze podat na e-mailovou adresu [email protected].


Poskytovatel do pěti pracovních dnů potvrdí přijetí reklamace, informuje kupujícího o tom, jak dlouho bude řízení trvat a systematicky jej bude v průběhu řízení informovat. Poskytovatel si je vědom toho, že jakýkoli soudní spor vyžaduje ekonomické náklady, a tak spotřebiteli nabízí vše, co je v jeho schopnostech, aby se každý spor vyřešil vzájemnou dohodou.

1.4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu s právními normami neuznáváme žádný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako kompetentní k řešení probíhajících sporů zákazníků.  Společnost DDG3 d.o.o., která jako poskytovatel zboží a služeb provozuje online obchod v Evropské unii, na svých webových stránkách zveřejňuje elektronický odkaz vedoucí na platformu, která řeší spotřebitelské spory online. Platforma pro spotřebitele je dostupná na následujícím odkazu ZDE.

Toto nařízení je založeno na nařízení Evropské unie (EU) čís. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady, které řeší spory spotřebitelů a nařízení (ES) čís. 2016/2004 a směrnice 2009/22/ES.

  1. Ochrana osobních údajů – 2
  1. Zaštita osobnih
    podataka - 2
2.1. Obecné

Společnost přebírá odpovědnost za ochranu osobních dat a soukromí svých uživatelů online obchodu. Jakákoli shromážděná osobní data jsou používána pouze pro služby společnosti. Společnost respektuje soukromí osobních dat a soukromí uživatelů svého online obchodu, snaží se tedy data chránit před jakýmkoli narušením nebo zneužitím. Ochrana osobních údajů uživatelů je oblastí, které společnost věnuje speciální pozornost, protože si je vědoma citlivého charakteru těchto dat.

V některých případech je nezbytné poskytnout osobní informace jiným společnostem, aby zpracovatel mohl splnit své smluvní závazky vůči uživateli. Jakákoli osobní data jsou trvale uložena u poskytovatele a jsou chráněna v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR.

2.2. Použití osobních údajů

Pro poskytování nabízených služeb společnost shromažďuje, spravuje, zpracovává a ukládá následující uživatelská data:

-      jméno a příjmení

-      dodací adresy

-      společnost nebo jméno právnické osoby (pokud je uživatel právnickou osobou)

daňové identifikační číslo (pokud je uživatel právnickou osobou)

-      e-mailovou adresu (uživatelské jméno)

-      šifrované heslo

-      kontaktní telefonní číslo

-      země bydliště

-      a další data, která uživatel zadal do online formulářů

-      další data, která jsou přidána uživatelem v sekci profilu 


Společnost nenese odpovědnost za přesnost, plnost a správnost údajů, které uživatel zadal.

Poskytovatel neodesílá data třetím osobám, s výjimkou dodavatelů, s nimiž má uzavřenu smlouvu o ochraně dat a kteří jsou smluvně vázáni stejnými standardy ochrany dat jako poskytovatel.

Poskytovatel shromažďuje osobní data se souhlasem daných osob. Souhlas je uložen spolu s obsahem formuláře, který byl podán...

Osobní data jsou držena ve Slovinské republice a nikdy nejsou přenášena do jiné země.

2.3. Zavedení ochrany osobních údajů

Ochrana osobních dat společnosti je regulována nařízeními o ochraně osobních údajů.

Všechny osoby, které jsou zaměstnány na plný nebo částečný úvazek a mají přístup k osobním a jiným uživatelským datům, si jsou vědomi předpisů zmíněných nařízení a jsou zavázáni jednat v souladu s těmito nařízeními o ochraně a důvěrnosti osobních dat uživatelů online obchodu. Povinnost chránit osobní data není časově omezená a platí tak i v případě, že daná osoba již pro společnost nepracuje.

Registrovaní uživatelé mohou internetový obchod kdykoli přestat používat a požádat o zrušení své registrace. Činí tak písemným prohlášením o zrušení registrace. Před odesláním požadavku o zrušení registrace musí uživatel uhradit všechny dosud neuhrazené závazky vůči společnosti. Společnost bude stále chránit osobní data a soukromí uživatele na základě ochrany osobních údajů, a to i v případě zrušení registrace.

2.4. Jednorázové oznámení o vypršení rezervace

Po přidání produktu do košíku je pro vás produkt dočasně rezervován, díky tomu můžete bezproblémově nakupovat. Z oprávněného důvodu, a v jeho zájmu, informujeme kupujícího o rezervačním procesu vybraného produktu pomocí e-mailu. E-mail však slouží pouze pro účely oznámení a kupující tak není zapsán k odběru propagačních newsletterů. E-mail kupujícího také není trvale uložen, pokud tak nebylo dříve vysloveně uvedeno. Nakupující může kdykoli odhlásit zasílání takovýchto oznámeních jedním kliknutím na tlačítko „Zrušit odběr“.

2.5. Ochrana dětí

Reklamní zprávy budou jasně viditelné (na základě věku) a budou jasně odděleny od her a soutěží. Jakákoli komunikace určená dětem bude vhodná pro jejich věk a nebude zneužívat důvěry dětí nebo jejich nedostatečných zkušeností a pocitu loajality. Poskytovatel nemůže přijímat objednávky od osob, které jsou nezletilé a nemají souhlas rodiče nebo opatrovníka.

Bez výslovného souhlasu rodiče nebo opatrovníka poskytovatel nepřijme a nebude ukládat osobní informace dítěte. Poskytovatel také nemůže přeposílat data dětí třetím stranám. Poskytovatel nemůže nabízet volný přístup k produktům a službám, které mohou být pro děti škodlivé.

2.6. Právo na informace a smazání

Máte právo vyhledat informace o vašich osobních údajích, které používáme a máte také právo vyžádat si smazání takových dat. Pokud máte nějaké dotazy ohledně smazání, zpracování nebo používání vašich osobních dat, kontaktujte: [email protected] nebo nám pošlete požadavek poštou.

Upozornění o stavu objednávky: Vyhrazujeme si právo informovat vás použitím vašeho telefonního čísla, které jste zadali při objednávce, o odeslání vaší objednávky. Pokud objednávku nepřijmete, vyhrazujeme si právo vám na dané telefonní číslo zavolat a přijmutí objednávky vám připomenout...

Upozornění: Po přihlášení k odběru budou s vaším povolením použity vaše jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa pro propagační účely – dokud odběr newsletteru neodhlásíte. K odběru newsletteru se přihlásíte zaškrtnutím pole, které vám umožní při objednávce odběr aktivovat.

Newsletter můžete vždy přestat odebírat zasláním e-mailu na [email protected] nebo kliknutím na odkaz »Zrušit odběr zde«, který najdete ve spodní části propagačních e-mailů.

Pro zrušení odběru příležitostných propagačních SMS zpráv postupujte podle odkazu pro zrušení v obdržené zprávě. Zadejte své telefonní číslo a klikněte na tlačítko „Odhlásit odběr“. Vaše číslo bude následně odstraněno z naší databáze.

Každá osoba, o které data ukládáme a zpracováváme má následující práva:

●       Právo na smazání – pokud osoba nechce, aby společnost zpracovávala její data, a pokud ukládání takových dat nemá nějaké právně závazné důvody, může daná osoba zažádat o jejich smazání.

●       Právo vědět, jak dlouho jsou data uložena

●       Právo zažádat o upravení, smazání nebo může požádat o jejich odvolání

●       Právo na přenositelnost údajů – osoba může zažádat o poskytnutí osobních dat, která jsou o ní ukládána – ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu.

●       Právo na soudní ochranu a sankce – osoba má právo podat stížnost dozorčímu orgánu, jakož i právo odvolat se proti rozhodnutí dozorčího orgánu nebo v případě nečinnosti dozorčího orgánu právo na kompenzaci.

●       Právo odvolat souhlas – osoba má právo odvolat svůj souhlas s dalším zpracováním osobních dat.

2.7. Postup při uplatnění práv

Jsem si vědom/a, že všechny zmíněné požadavky týkající se uplatnění práv ve spojení s osobními daty mohou být adresovány na správce následující e-mailové adresy [email protected].

Jsem si vědom/a, že správce může vyžadovat dodatečné informace, aby zajistil spolehlivé ověření v případě uplatnění práva osobních dat – odmítnout může pouze v případě, že dokáže, že mě nemůže spolehlivě ověřit.

Jsem si vědom/a, že v případě uplatnění práv týkajících se osobní dat výše, správce musí jednat a bez prodlevy odpovědět, do jednoho měsíce od obdržení požadavku.

Společnost ukládá osobní data osob až do zrušení souhlasu o ukládání a zpracování zmíněných osobních dat. Uživatel může také požádat o zrušení odebírání e-mailů (může tak učinit napsáním poskytovateli na následující e-mailovou adresu [email protected]) nebo může společnost požádat o trvalé smazání jeho/její osobních dat a smazání uživatelského profilu na seznamu poskytovatele.

2.8. Dodatečně

Společnost splňuje regulace, které spravují osobní data a je zavázaná chránit osobní data uživatelů svého online obchodu. Za žádných okolností nebude společnost předávat osobní data uživatelů třetím stranám, ani nebude bez předchozího souhlasu daného uživatele dávat třetí straně k takovým datům přístup. Data společnost předá, pokud o data požádají státní orgány, a pokud je taková povinnost uvedena v zákonu nebo je v dobré vůli pomoci soudním nebo jiným státním orgánům a nebo pro ochranu a legitimní zájmy společnosti.

Jakákoli osobní data poskytnutá uživatelem při registraci v online obchodu nebo při provádění nákupu, včetně obsahu objednávky, budou chráněna v souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů. Společnost nebude taková data používat pro poškození uživatele. Informace nebudou použity pro zasílání propagačních e-mailů ani žádného jiného propagačního materiálu, pokud o to sám uživatel nezažádá – s předchozím souhlasem. Společnost může používat data anonymní formou pro vytváření statistické analýzy. Důvěrnost osobních a jiných údajů nebude jakkoli porušena.

Společnost bude ukládat osobní data v databázi osobních dat po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů, pro jaké byla data sbírána.

Společnost poskytne kurýrovi pouze nezbytné informace, aby mohl zakoupené zboží doručit (informace o příjemci adresu doručení). Společnost bude uživatele kontaktovat e-mailem, pokud je to pro online nákup nutné a pomocí kontaktního čísla, ale jen v případě problémů s nákupem.

  1. Nákup - 3
3.1. Právní upozornění

Internetový obchod Gizzmo.cz, jakož i veškerá data, obrázky produktů, grafické a jiné obrazové prvky zveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být reprodukovány nebo použity bez předchozího písemného souhlasu. Gizzmo.cz značka a loga jsou vlastnictvím společnosti DDG3 d.o.o.

3.2. Nabídka položek

Výrobky na Gizzmo.cz jsou často aktualizovány. V případě, že výrobky nejsou na skladě, je tak uvedeno.

3.3. Způsoby platby

Poskytovatel poskytuje následující způsoby platby:

– Dobírka: Platíte až při převzetí zboží kurýrovi. Poštovné činí 99 Kč.
– Platební kartou Visa, Mastercard. Poštovné činí 85 Kč.
– PayPal. Poštovné činí 99 Kč.

Upozornění: tyto podmínky a ceny poštovného platí pouze pro doručování na území České republiky. Kupní smlouva je uložena v elektronické podobě na serveru poskytovatele, klient po potvrzení nákupu automaticky obdrží fakturu na e-mailovou adresu.

V případě nákupu produktů REBORN se poštovné účtuje bez ohledu na částku nákupu. Výjimku tvoří případy, kdy je kromě produktů REBORN v objednávce další zboží (ostatní produkty) o celkové hodnotě alespoň 1000 Kč. V takovém případě je poštovné zdarma.

3.4. Ceny

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Ceny jsou platné v době uzavření smlouvy a mají předem stanovenou platnost. Ceny jsou platné v případě zaplacení výše uvedenými způsoby platby, za výše uvedených podmínek. Kupní smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel potvrdí objednávku (zákazník obdrží e-mail o potvrzení objednávky). Od té chvíle, všechny ceny a další podmínky jsou pevné a platí pro poskytovatele a zákazníka. Aby se předešlo dalšímu přeprodávání, prodej některých propagačních výrobků je omezen na 1 kus.

Doporučenácena jedodavatelem doporučená maloobchodní cena daného produktu.

Onlinecena jemaloobchodní cena dostupná všem uživatelům Gizzmo.cz, kteří provedli objednávkuonline.

Původnícena jevyšší, stará cena produktu, za kterou se produkt prodával přes zlevněním.

Cena je nová trvale snížená cena produktu, která platí posnížení ceny produktu. Trvání nebo platnost ceny není explicitně omezena.

Akčnícena jecena, která je platná po určité časové období. Toto období je omezeno datem,ale může být prodlouženo na základě dostupnosti zásob.

Nejlepší cena za posledních 30 dní jepředchozí cena, tj. nejnižší cena, kterou společnost použila v posledních 30dnech před uplatněním slevy.

Celkovácena jesoučtem všech cen produktů, v prodeji mimo balíček.

Cenaza balíček jelepší cena součtu produktů v balíčku, nebo součtem všech cen jednotlivýchproduktů.

Cenabez kuponu jezobrazena v případě aktivace časově omezeného slevového kuponu na webovéstránce. Cena bez kuponu je původní cenou, která by byla účtována bez aktivacekuponu.

Cena skuponem jecena, která platí v případě aktivovaného slevového kuponu na stránce.

Cenanového zařízení jeposlední známá cena na trhu, kterou by zákazník zaplatil, kdyby si koupil novézařízení. Cena nového zařízení je odvozena z údajů srovnávače cen, který pomáhákupujícímu porovnat cenu nového zařízení s cenou repasovaného zařízenínabízeného prodávajícím v rámci nabídky Reborn repasovaných zařízení.

3.5. Dodatečné služby při objednávání zboží

Využijte speciálního zacházení:

Přednostní odeslání (Na začátek fronty): Před odesláním objednávky můžete zaškrtnout možnost prioritního zpracování, což bude znamenat, že objednávka bude zpracována ve stejný pracovní den nebo nejpozději ten další. Jde o dodatečnou službu, která stojí 49 Kč.


Pokud objednávka nebude zpracována v uvedeném časovém rámci, může nás kupující upozornit na uvedené telefonní číslo nebo e-mail. Pokud nedojde k zpracování objednávky ve stejný nebo následující pracovní den, společnost DDG3 d.o.o. vrátí částku za objednanou službu. Prioritní zpracování neznamená, že bude produkt zákazníkovi doručen ve stejný nebo následující pracovní den. Objednávka bude pouze zpracována a odeslána ve stejný nebo následující pracovní den.

2letá záruka™ – 2 roky bez starostí: Před provedením objednávky můžete zaškrtnout možnost dvouleté záruky na produkty, které nemají dvouletou záruku. Jde o dodatečnou službu, která stojí 185 Kč.

Tuto záruku můžete využít v případě, že produkt nefunguje, jak by měl, dokonce i po uplynutí záruky výrobce, a to po celkovou dobu dvou let. Produkt s dodatečnou zárukou zdarma vyměníme bez nutnosti platit poštovné. Uvedenou záruku můžete jednoduše uplatnit vyfocením nebo nahráním závady a zasláním na [email protected].

Prémiové pojištění balíku: Z důvodu zvýšeného počtu ztracených nebo poškozených balíků jsme přidali ve výchozím nastavení prémiové pojištění na všechny balíky, za které zákazník může zaplatit 29 Kč. Pokud se zboží ztratí nebo poškodí, odešleme na žádost zákazníka další pracovní den nový balíček. Pokud již produkt(y) nejsou skladem, může si zákazník vybrat z podobných produktů. Případně pokud je balík již zaplacen, může zákazník požádat o vrácení celé zaplacené částky včetně poštovného.


S tímto pojištěním se zákazník vyhne procesu reklamace u kurýrní společnosti a vyplňování hlášení poškození, protože tento proces za něj vyřídíme my. O vyřešení problémů s prvním balíkem se postaráme my, zákazník nebude muset nic vracet a nebude muset nic dalšího platit.
V případě, že zákazník nemá o prémiové pojištění zájem, může tuto možnost u pokladny jedním kliknutím odškrtnout u nápisu „Prémiové pojištění“.


DŮLEŽITÉ: Výběr prémiového pojištění nutně neznamená, že si zákazník může první balík nechat, pokud ho obdrží se zpožděním. O nutnosti vrácení balíku rozhoduje poskytovatel, v každém případě však zákazník nebude za vrácení balíku nic dalšího platit (vyzvednutí kurýrem zdarma nebo výměna).

3.6. Zřeknutí se odpovědnosti

Za komplikace a problémy, které mohou vyvstat z nesprávného používání zboží/služeb, nenese DDG3 d.o.o. žádnou odpovědnost. Stejně tak zaměstnanci online podpory DDG3 nejsou zodpovědní z osobní vyřešení jakéhokoli problému, který vznikl používáním zboží/služeb.

DDG3 d.o.o. nenese odpovědnost za občasné problémy s fungováním stránky www.gizzmo.cz, za nepřesnost informací a ani za žádné škody způsobené použitím nepřesných nebo neúplných informací.

DDG3 d.o.o. si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo od realizace objednávky, pokud dojde k chybě v nabídce. Tato chyba pokrývá případy, u kterých by společnost DDG3 d.o.o. nesouhlasila s uzavřením smlouvy.

Mezi zmíněné chyby také patří zjevné chyby v ceně, které mohly vzniknout technickými nebo jinými problémy.

3.7. Odstoupení od objednaného zboží

Dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).


Zákazník je povinen do 30 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit zboží.


Pokud si zákazník přeje zakoupené zboží vrátit, musí kontaktovat zákaznickou podporu na [email protected] nebo na telefonním čísle 234 097 560. Zákazník následně dostane pokyny, jak zboží vrátit tak, aby bylo v pořádku vráceno prodejci.

Po převzetí zboží prodávající vrátí hodnotu zakoupeného zboží. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Nepřijímáme dobírky.
Spotřebitel při vrácení zboží musí doložit fakturu za zboží a osobní údaje a číslo bankovního účtu, na který chce obdržet vrácenou částku. Náhrada bude provedena do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení. Náklady poštovného se nevracejí. Zákazník je povinen do 14 dnů oznámit na e-mailovou adresu [email protected] úmysl vrátit zakoupené zboží a důvod a my obratem zašleme přesné instrukce na vrácení. Zákazník má pak ještě 30 dní na vrácení zboží na uvedenou adresu. Pokud tak zákazník neučiní, bohužel ztrácí právo na vrácení peněz.

3.8. Doručení

Balíček je doručován společností PPL. K doručení společností PPL dochází během 2-4 pracovních dní od odeslání.

3.9. Dárky při propagačních kampaních

S potěšením odměňujeme věrné/stálé zákazníky, odběratele e-mailů a všechny, kteří nás sledují skrze různá média a odpovídajícím způsobem jim zasíláme propagační kampaně. Mezi odměny patří dárek při nákupu v určité hodnotě. Dostupné dárky jsou výslovně uvedeny. Přijetím dárku kupující také souhlasí s tím, že vrátí dárek, pokud bude vracet část nebo všechny položky objednávky. Dárek vracet nemusí, pokud zbývající hodnota nákupu přesahuje hodnotu určenou pro daný dárek nebo pokud kupující vymění produkt za jiný produkt z našeho online obchodu. Dárky v objednávce také nevyměňujeme ani za ně nevracíme peníze.

3.10. Slevové kupony a výjimky

Občas čtenářům novinek (newsletter) nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů posíláme propagační kódy. Propagační kód přináší různé výhody ve formě různých darů a slev. Každý kód je vždy časově omezen, je nutné jej využít ve stanoveném čase jinak je neplatný. Je možné ho uplatnit tak, že při nákupu na pokladně kliknete na „Pokud máte kupon, klikněte sem.“

Před zadáním objednávky může zákazník zadat propagační kupon, který snižuje cenu produktu, a tak i celkovou hodnotu objednávky.

Některé produkty mají stanovenou maximální slevu. Pokud hodnota slevy u takových produktů po použití slevového kuponu přesahuje maximální slevu stanovenou pro daný produkt, bude u takového produktu platit menší sleva. Tabulka s takovými produkty je uvedena v tabulce níže.

Při použití kuponu 3 za 2 věnujte pozornost seznamu s „drahými produkty“ (níže), na které se kupony a další slevy nevztahují. Pokud vyberete 3 produkty a ten nejlevnější bude na seznamu, nebude kupon uplatněn.
Kupon lze uplatnit pouze při nákupu skupiny 3 produktů. Je užitečný při nákupu 3, 6, 9, 12, ... produktů. Pokud je v košíku například 6 produktů, a jeden ze dvou nejlevnějších je na seznamu „drahých produktů“, bude kupon platný pouze pro ten, který na seznamu zmíněn není.

PODROBNOSTI KUPÓNU „2+2 ZDARMA“:

Při použití kuponu „2+2 zdarma“ si můžete jednoduše objednat 4 obaly/kryty/ochranná skla a zaplatit jen za 2.

PODROBNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI POUŽITÍ KUPONU „2+2 ZDARMA“ A „2+1 ZDARMA“:

V případě odstoupení od smlouvy budete muset vrátit všechny 4 NEBO 3 produkty do sídla společnosti, a to nepoškozené a nepoužité. Při použití kuponu „2+2 zdarma“ a „2+1 zdarma“ není možné odstoupit od smlouvy vrácením pouze jedné položky, protože výhoda použití kuponu je spojena s nákupem přesně čtyřech nebo třech produktů.

Promo kód je možné použít při minimální hodnotě nákupu, která je 250 Kč. Všechny speciální nabídky jsou platné do uvedeného data nebo do vyprodání zásob.

SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU SUPERBALÍČKU:
Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, musíte nám vrátit všechny 3 nepoškozené a nepoužité produkty. Při nákupu „superbalíčku“ není možné odstoupit od smlouvy vrácením pouze jednoho produktu, protože výhoda plynoucí z využití poukazu je podmíněna nákupem právě tří produktů.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU MMMEGA MYSTERY BOXU XXL:

V případě, že si přejete odstoupit od smlouvy, musíte vrátit všech 7 nepoškozených a nepoužitých produktů do sídla společnosti. Při nákupu „MMMEGA MYSTERY BOXU XXL“ není možné odstoupit od smlouvy vrácením pouze jednoho produktu, neboť výhoda plynoucí zuplatnění kuponu je vázána na nákup 7 produktů.

Kupony se nesčítají, proto můžete u objednávky použít pouze jeden kupon.


3.11. Dodatečně

28denní záruka spokojenosti

S naší vlastní zárukou „Zákazníkovo přání, žádné kličky právní“ vám umožníme výměnu produktu nebo vrácení kupní ceny do 28 dnů od nákupu bez udání důvodu. Více informací o záruce „Zákazníkovo přání, žádné kličky právní“ naleznete na následujícím odkazu.

Používání bezpilotních letounů na území EU

Společnost upozorňuje uživatele a nabyvatele bezpilotních prostředků (mezi něž patří i drony), že před použitím musí dodržovat příslušné právní předpisy Evropské unie, které lze nalézt na internetových stránkách EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0947 ahttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0945. Společnost nenese odpovědnost za ověřování splnění podmínek pro použití dronů a není za ně odpovědná.

  1. Cookies a reklama – 4
4.1. O cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači při návštěvě naší stránky a žádným způsobem nepoškozují váš hardware ani software. Jejich ukládání provádí vámi používaný prohlížeč – uživatel může používání cookies kdykoli povolit nebo zablokovat.

Cookies nejsou škodlivé a jsou vždy časově omezené.

Používání cookies v Evropské unii (EU) je regulováno směrnicí o ochraně soukromí a elektronické komunikaci 2002/58/ES (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích). Tato směrnice se zabývá zpracováním osobních dat a ochranou soukromí v sektoru elektronické komunikace.

Stránka www.gizzmo.cz používá cookies pro běh stránky, ale neukládá žádná osobní data. Cookies sledují aktivitu návštěvníka, aby došlo k jeho lepšímu zážitku z prohlížení. Používáním stránky návštěvník přijímá používání cookies.

4.2. K čemu cookies slouží?

Jsou základem pro zajištění návštěvníkova pohodlí při prohlížení. Použitím cookies je interakce mezi online uživatelem a webovou stránkou daleko jednodušší a rychlejší. Díky cookies může stránka ukládat preference jednotlivců, a tak zákazníkům ušetřit čas při prohlížení stránky, které je tímto způsobem efektivnější a uživatelsky příjemnější.

Při návštěvě nového uživatele mu stránka přidělí identifikační cookie, která pozoruje nákupní košík a zajistí sledovatelnost aktivity – data jsou ukládána do paměti serveru pouze během prohlížení a jsou smazána po hodině, kdy už není cookie aktivní. Společnost může ukládat stálé cookie na počítači uživatele, například identifikační číslo, které je vepsáno v kódu.

To umožňuje společnosti uživatele při příští návštěvě poznat a uložit jeho hodnocení, aby věděl, které stránky již ohodnotil. To stejné platí pro externí cookies Google Analytics, které pomáhají stránce online návštěvu analyzovat. Společnost může taková data používat anonymně pro vytváření statistické analýzy. Společnost také pro online bezpečnost sbírá IP adresy, ze kterých uživatelé na online obchod přistupují.

4.3. Povolení cookies

Vy se rozhodujete, jestli chcete cookies na vašem zařízení uložit. Nastavení může být upraveno v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Pro více informací o nastavení cookies ve vašem prohlížeči se podívejte na následující odkazy:

Pokud soubory cookies ve vašem prohlížeči změníte nebo smažete, změníte nebo aktualizujete svůj prohlížeč nebo zařízení, budete muset cookies při příští návštěvě stránky znovu povolit. Kroky pro smazání a upravení cookies se mohou lišit v závislosti na používaném prohlížeči. Pokud potřebujete s tímto procesem pomoci, podívejte se do sekce s nápovědou ve vašem prohlížeči. Sledování Google Analytics můžete také zakázat na následujícím odkazu.

4.4. Soubory Cookies použité na tomto webu

  Název cookie

Účel

Trvání

Společnost

_utma

Statistika návštěvníků stránky

 

2 roky

Google Analytics

_utmb

Statistika návštěvníků stránky

 

30 minut

Google Analytics

_utmc

Statistika návštěvníků stránky

 

Doba trvání relace

Google Analytics

_utmv

Statistika návštěvníků stránky

 

Doba trvání relace

Google Analytics

_utmz

Statistika návštěvníků stránky

 

6 měsíců

Google Analytics

cookie

Zobrazení upozornění na cookies

1 rok

gizzmo.cz

guest_id, __utma, __utmv, __utmz, auth_token, lang, remember_checked, remember_checked_on, secure_session, twll

Funkce Twitter pluginu

2 roky, Doba trvání relace, 10 godina, 20 godina

twitter.com

act

Trvání Facebook pluginu Doba trvání relace

Doba trvání relace

Facebook

c_user

Trvání Facebook pluginu

Doba trvání relace

Facebook

csm

Trvání Facebook pluginu

Doba trvání relace

Facebook

datr

Trvání Facebook pluginu

2 roky

Facebook

fr

Trvání Facebook pluginu

1 měsíc

Facebook

lu

Trvání Facebook pluginu

2 roky

Facebook

p

Trvání Facebook pluginu

Doba trvání relace

Facebook

presence

Trvání Facebook pluginu

Doba trvání relace

Facebook

s

Trvání Facebook pluginu

Doba trvání relace

Facebook

sub

Trvání Facebook pluginu

Doba trvání relace

Facebook

xs

Trvání Facebook pluginu

Doba trvání relace

Facebook

reg_fb_gate

Trvání Facebook pluginu

Doba trvání relace

Facebook

reg_fb_ref

Trvání Facebook pluginu

Doba trvání relace

Facebook

PREF

Nastavení uživatele pro přehrávač videa

7 dní

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

Nastavení uživatele pro přehrávač videa

1 rok

youtube.com

  1. Soutěž – 5
5.1. Všeobecné podmínky účasti v soutěži „Resona a Soundwave“ 

1. Kdo soutěž organizuje

Soutěž organizuje společnost DDG3 d.o.o., Podvin pri Polzeli 31B, 3313 Polzela, Slovinsko.

 

2. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na profilu na Instagramu od čtvrtka 27. 8. 2020 a trvá až do neděle 27. 9. 2020, do 23:59.

 

3. Účel soutěže

Účelem soutěže je propagovat nabídku značek pořadatele a zavedení obchodní komunikace.

 

4. Definice pojmů

„Účastník“ je definován jako člověk, který se registruje do soutěže komentářem pod příspěvkem pomocí svého profilu na Instagramu.

 

5. Průběh soutěže

Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby starší 15 let, které bydlí v České republice. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které se přímým způsobem podílejí na realizaci soutěže a soutěže se nesmí účastnit ani jejich přímí příbuzní. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti DDG3 d.o.o.

Všichni účastníci, kteří pomocí svého profilu na Instagramu komentují u příspěvku soutěže, se automaticky soutěže účastní.

Je zakázáno používat cokoli, co by mohlo narušit, zrušit nebo umožnit zneužití soutěže (např. počítačové kódy, malware apod.). Takové jednání by mohlo vést k vyloučení účastníka z další účasti v soutěži.

Pořadatel má právo okamžitě diskvalifikovat účastníka ze soutěže, pokud existuje podezření, že účastník jedná v rozporu s pravidly soutěže.

 

6. Typy cen a způsoby obdržení cen

Svou účastí na soutěži účastníci soutěží o:

1. 10x bezdrátová Bluetooth sluchátka Resona;

2. 10x Voděodolný Bluetooth reproduktor „SoundWave® XL“.

 

Podmínkou pro účast je neporušení pravidel soutěže a účastník nesmí být během průběhu soutěže z účasti vyloučen.

Účastníci soutěže mohou obdržet pouze jednu cenu.

Při vyhlášení výherce bude přítomen dozor (stanovené kompetence v bodě 8.).

 

7. Vyhlášení vítěze

Na vyhlášení vítěze hlavní ceny bude dohlížet dozor nebo tým společnosti Val skupine d.o.o. Soutěž bude vyhlášena na adrese společnosti DDG3 d.o.o., Podvin pri Polzeli 31B, 3313 Polzela, Slovinsko.

Zápis o vyhlášení výherce bude popsán ze strany dozoru společnosti DDG3 d.o.o. a bude po dobu jednoho roku dostupný na adrese DDG3 d.o.o., Podvin pri Polzeli 31B, 3313 Polzela, Slovinsko.

 

8. Pravomoc komise/dozoru soutěže

Komise nebo dozor soutěže má pravomoc:

●     dohlížet na průběh vyhlášení soutěže a výherců v souladu s pravidly soutěže,

●     může zakročit, pokud věří, že účastník použil něco, co mohlo zasáhnout do korektního vyhlášení soutěže (např. počítačové kódy, malware apod.) nebo pokud jedná jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s pravidly soutěže,

● může ze soutěže diskvalifikovat účastníka, pokud věří, že jednal v rozporu s pravidly soutěže.

Komise nebo dozor musí danému účastníkovi, který je podezřelý z porušení pravidel soutěže, dát možnost obhajoby svého jednání v souladu s pravidly soutěže. Komise nebo dozor v takovém případě popíše způsob, jakým může účastník během 7 dní od odeslání e-mailové zprávy dokázat, že jednal v souladu s pravidly soutěže. Pokud účastník neprokáže, že jednal v souladu s pravidly soutěže nebo pokud neodpoví na zprávu komise/dozoru, má komise/dozor právo účastníka okamžitě ze soutěže vyřadit. Komise/dozor má právo požádat účastníka, aby dokázal pravdu svých argumentů v místě pořadatele v době, kterou určí komise/dozor. Pokud tak účastník neučiní, má komise/dozor právo ho okamžitě a nevratně vyloučit ze soutěže.

Komunikace s účastníky probíhá skrze profil na Instagramu, který účastník použil pro účast v soutěži nebo prostřednictvím podrobností, které nám sdělí v prodejním centru v Lublani.

Rozhodnutí komise/dozoru týkající se vyřazení účastníků jsou konečné, nevratné a musí být podepsáno všemi členy komise/dozoru.

 

9. Ceny a výherci

Následující ceny budou uděleny vítězi soutěže, který se zúčastnil soutěže pořádané společností Val Group:

 

1. 10x bezdrátová Bluetooth sluchátka Resona,

2. 10x Voděodolný Bluetooth reproduktor „SoundWave® XL“.

 

Výherce bude upozorněn na přijetí ceny přes profil na Instagramu a bude informován o metodě doručení ceny pořadatelem soutěže přes profil na Instagramu.

Příjemce výhry bude zveřejněn na Instagramovém profilu gizzmo.cz.

Výherce výslovně vyjadřuje souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na všech stránkách soutěže, v e-mailových upozorněních soutěže a na Instagramovém profilu gizzmo.cz Vítěz nebude za zveřejnění údajů po pořadateli požadovat platbu nebo odškodnění.

Cenu není možné vyměnit za jakoukoli jinou cenu nebo hotovost. Výhru není možné přenést na třetí stranu. Pořadatel má právo na to, aby po výherci vyžádal jeho/její identitu pomocí relevantního dokumentu, a to v přiměřeném časovém rámci. Pokud tak výherce neučiní, ztratí právo na výhru a daná cena mu/jí nebude předána. Výherce také ztratí právo na výhru, pokud neodpoví na upozornění o výhře ceny (musí poskytnout požadované informace) do 10 dní od obdržení upozornění. V takovém případě nebude cena udělena.

 

Účastníci jsou si vědomi všech závazků plynoucích z výhry, která může být předmětem zdanění. V případě nutnosti zdanit výherce musí společnosti DDG3 d.o.o., Podvin pri Polzeli 31B, 3313 Polzela, Slovinsko poskytnout následující informace: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, daňové identifikační číslo, e-mail a telefonní číslo. Výherce musí pořadateli informace poskytnout nejpozději do 21 dní od obdržení upozornění na výhru. Pokud výherce informace pořadateli neposkytne během stanovené doby, pořadatel nebude mít povinnost cenu předat. V těchto případech je pořadatel zproštěn všech povinností vyplývajících z pravidel soutěže. DDG3 d.o.o. spočítá daň za cenu v souladu s platnými zákony.

 

Pořadatel ani osoby dohlížející na soutěž nenesou žádnou odpovědnost za poškození, které může na cenách vzniknout. V případě okolností, které jsou mimo kontrolu pořadatele (vyšší moc), může pořadatel soutěž zrušit. Účastníky o tom musí informovat na svých stránkách gizzmo.cz nebo na Instagramu gizmo.cz. V takovém případě není pořadatel zodpovědný za škody vzniklé účastníkům. Rozhodnutí pořadatele týkající se pravidel soutěže a jejich implementace je konečné a platí pro všechny účastníky.

 

10. Další podmínky

Pro účast v soutěži musí účastníci souhlasit s všeobecnými podmínkami pro účast v soutěži společnosti DDG3 d.o.o. Odeslání e-mailové adresy a jiných informací pomocí online formuláře se považuje za souhlas účastníka s podmínkami soutěže, které jsou zveřejněny pořadatelem (více v bodu 11).

Pořadatel není zodpovědný za přihlášky do soutěže, které mají chybě vyplněné informace nebo jsou neúplné. Účastník nese veškerou zodpovědnost za poskytnutí nesprávných údajů nebo nedokončené přihlášky do soutěže. Pořadatel nemusí vyžadovat opravení žádostí, pokud jsou chybné nebo nekompletní.

Účast v soutěži není podmíněna nákupem jakéhokoli produktu.

 

11. Dostupnost pravidel soutěže

Pravidla soutěže jsou dostupná písemně v obchodním centru Lublaň (na viditelném místě) a u pořadatele soutěže DDG3 d.o.o., Podvin pri Polzeli 31B, 3313 Polzela, Slovinsko.

 

12. Použití a ochrana osobních údajů

Účastník dává společnosti DDG3 d.o.o. souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů, aby projevil zájem o produkty a služby gizzmo.cz a mohl být kontaktován přes e-mail, Facebook Messenger nebo telefon. Účastník také potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se poskytnutých osobních údajů.

DDG3 d.o.o., Podvin pri Polzeli 31B, 3313 Polzela, Slovinsko (pořadatel) použije obdržené údaje od účastníka pouze pro účely soutěže. Mezi tyto účely patří:

●     pořádání soutěže,

●     zveřejnění výherců na stránce www.gizzmo.cz, Facebook stránce Gizzmo.cz, Instagramovém profilu gizzmo.cz a v e-mailových zprávách, které budou odeslány účastníkům soutěže,

●     komunikace týkající se soutěže s účastníky přes e-mail,

●     statistická a tržní analýzu, segmentace uživatelů,

●     posílání e-zpráv e-mailem,

●     posílání e-mailů s nabídkami, informacemi o novinkách, propagacích a akcích.

● komunikace týkající se soutěže s účastníky a výherci přes e-mail.

 

Pořadatel bude chránit získané údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a v souladu s místními zákony. Pořadatel nebude v žádném případě obdržené údaje předávat třetím stranám.

 

Uložené obdržené údaje:

●     e-mailová adresa: trvale nebo do žádosti o smazání od vlastníka,

● jméno a příjmení: trvale z důvodu zasílání osobních e-mailů v souvislosti s výhrou

 

●     adresu: po dobu 10 let od vylosování soutěže nebo podle toho, co požaduje daňový zákon. Po retenční době může pořadatel podle svého uvážení údaje smazat nebo anonymizovat.

●     držitel osobních dat musí na požádání:

●     potvrdit, jestli jsou údaje zpracovávány a umožní zaslání přepisu nebo kopie osobních údajů,

●     poskytne výtisk osobních údajů,

● poskytne informace o metodách zpracování dat.

 

Administrátor používá cookies na webové stránce www.gizzmo.cz, které jsou používány čistě jako bezpečnostní prvek pro zamezení zneužití herního systému a neumožňují identifikaci jednotlivce.

 

13. Stažení účasti

Účastníci mohou požádat o stažení účasti v soutěži, a to kdykoli zasláním e-mailové zprávy na [email protected].

Pokud si účastník přeje smazat svou adresu z e-mailové databáze společnosti DDG3 d.o.o., může tak učinit kdykoli později. Může kdykoli poslat žádost na uvedenou adresu nebo může využít odhlášení odběru, které je dostupné v e-mailové zprávě. Po obdržení žádosti o smazání e-mailové adresy z databáze společnost DDG3 d.o.o. vyhoví a e-mailovou adresu z databáze odstraní.

 

14. Řešení sporů

Všechny stížností a reklamace jsou řešeny pořadatelem soutěže. V případě vážných stížností udělá pořadatel vše, co je v jeho silách pro jejich vyřešení a bude informovat účastníka soutěže. Stížnost lze zaslat do sídla pořadatele.

 

Datum aktualizace podmínek účasti v soutěži: 27. 8. 2020


5.2. Všeobecné podmínky účasti v soutěži „Elastihold“

1. Kdo soutěž organizuje

Soutěž organizuje společnost DDG3 d.o.o., Podvin pri Polzeli 31B,3313 Polzela, Slovinsko.

 

2. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na profilu na Instagramu od pátku 18. 9. 2020 atrvá až doneděle 18. 10. 2020, do 23:59.

 

3. Účel soutěže

Účelem soutěže je propagovat nabídku značek pořadatele a zavedeníobchodní komunikace.

 

4. Definice pojmů

„Účastník“ je definován jako člověk, který se registruje dosoutěže komentářem pod příspěvkem pomocí svého profilu na Instagramu.

 

5. Průběh soutěže

Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby starší 15 let,které bydlí v České republice. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které sepřímým způsobem podílejí na realizaci soutěže a soutěže se nesmí účastnit anijejich přímí příbuzní. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti DDG3d.o.o.

Všichni účastníci, kteří pomocí svého profilu na Instagramukomentují u příspěvku soutěže, se automaticky soutěže účastní.

Je zakázáno používat cokoli, co by mohlo narušit, zrušit neboumožnit zneužití soutěže (např. počítačové kódy, malware apod.). Takové jednáníby mohlo vést k vyloučení účastníka z další účasti v soutěži.

Pořadatel má právo okamžitě diskvalifikovat účastníka ze soutěže,pokud existuje podezření, že účastník jedná v rozporu s pravidly soutěže.

 

6. Typy cen a způsoby obdržení cen

Svou účastí na soutěži účastníci soutěží o 10x držák na kolo„ElastiHold“

 

Podmínkou pro účast je neporušení pravidel soutěže a účastníknesmí být během průběhu soutěže z účasti vyloučen.

Účastníci soutěže mohou obdržet pouze jednu cenu.

Při vyhlášení výherce bude přítomen dozor (stanovené kompetence vbodě 8.).

 

7. Vyhlášení vítěze

Na vyhlášení vítěze hlavní ceny bude dohlížet dozor nebo týmspolečnosti Val skupine d.o.o. Soutěž bude vyhlášena na adrese společnosti DDG3d.o.o., Podvin pri Polzeli 31B, 3313 Polzela, Slovinsko.

Zápis o vyhlášení výherce bude popsán ze strany dozoru společnostiDDG3 d.o.o. a bude po dobu jednoho roku dostupný na adrese DDG3 d.o.o., Podvinpri Polzeli 31B, 3313 Polzela, Slovinsko.

 

8. Pravomoc komise/dozoru soutěže

Komise nebo dozor soutěže mápravomoc:

●    dohlížet na průběhvyhlášení soutěže a výherců v souladu s pravidly soutěže,

●    může zakročit, pokud věří,že účastník použil něco, co mohlo zasáhnout do korektního vyhlášení soutěže(např. počítačové kódy, malware apod.) nebo pokud jedná jakýmkoli jinýmzpůsobem v rozporu s pravidly soutěže,

●     může ze soutěže diskvalifikovat účastníka, pokudvěří, že jednal v rozporu s pravidly soutěže.

Komise nebodozor musí danému účastníkovi, který je podezřelý z porušení pravidel soutěže,dát možnost obhajoby svého jednání v souladu s pravidly soutěže. Komise nebodozor v takovém případě popíše způsob, jakým může účastník během 7 dní ododeslání e-mailové zprávy dokázat, že jednal v souladu s pravidly soutěže.Pokud účastník neprokáže, že jednal v souladu s pravidly soutěže nebo pokudneodpoví na zprávu komise/dozoru, má komise/dozor právo účastníka okamžitě zesoutěže vyřadit. Komise/dozor má právo požádat účastníka, aby dokázal pravdusvých argumentů v místě pořadatele v době, kterou určí komise/dozor. Pokud tak účastníkneučiní, má komise/dozor právo ho okamžitě a nevratně vyloučit ze soutěže.

Komunikace s účastníky probíhá skrze profil na Instagramu, kterýúčastník použil pro účast v soutěži nebo prostřednictvím podrobností, které námsdělí v prodejním centru v Lublani.

Rozhodnutí komise/dozoru týkající se vyřazení účastníků jsoukonečné, nevratné a musí být podepsáno všemi členy komise/dozoru.

 

9. Ceny a výherci

Následující ceny budou uděleny vítězi soutěže, který se zúčastnilsoutěže pořádané společností Val Group:

1. 10x držák na kolo „ElastiHold“

 

Výherce bude upozorněn na přijetí ceny přes profil na Instagramu abude informován o metodě doručení ceny pořadatelem soutěže přes profil naInstagramu.

Příjemce výhry bude zveřejněn na Instagramových profilechmr_gizzmo, gizzmo.hr, gizzmo_hu a gizzmo.cz.

Výherce výslovně vyjadřuje souhlas se zveřejněním svého jména apříjmení na všech stránkách soutěže, v e-mailových upozorněních soutěže a naInstagramových profilech mr_gizzmo, gizzmo.hr, gizzmo_hu a gizzmo.cz Vítěznebude za zveřejnění údajů po pořadateli požadovat platbu nebo odškodnění.

 

Cenu není možné vyměnit za jakoukoli jinou cenu nebo hotovost.Výhru není možné přenést na třetí stranu. Pořadatel má právo na to, aby povýherci vyžádal jeho/její identitu pomocí relevantního dokumentu, a to vpřiměřeném časovém rámci. Pokud tak výherce neučiní, ztratí právo na výhru adaná cena mu/jí nebude předána. Výherce také ztratí právo na výhru, pokudneodpoví na upozornění o výhře ceny (musí poskytnout požadované informace) do10 dní od obdržení upozornění. V takovém případě nebude cena udělena.

 

Účastníci jsou si vědomi všech závazků plynoucích z výhry, kterámůže být předmětem zdanění. V případě nutnosti zdanit výherce musí společnosti DDG3d.o.o., Podvin pri Polzeli 31B, 3313 Polzela, Slovinsko poskytnout následujícíinformace: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, daňové identifikačníčíslo, e-mail a telefonní číslo. Výherce musí pořadateli informace poskytnoutnejpozději do 21 dní od obdržení upozornění na výhru. Pokud výherce informacepořadateli neposkytne během stanovené doby, pořadatel nebude mít povinnost cenupředat. V těchto případech je pořadatel zproštěn všech povinností vyplývajícíchz pravidel soutěže. DDG3 d.o.o. spočítá daň za cenu v souladu s platnými zákony.

 

Pořadatel ani osoby dohlížející na soutěž nenesou žádnouodpovědnost za poškození, které může na cenách vzniknout. V případě okolností,které jsou mimo kontrolu pořadatele (vyšší moc), může pořadatel soutěž zrušit.Účastníky o tom musí informovat na svých stránkách gizzmo.cz nebo na Instagramumr_gizzmo, gizzmo.hr, gizzmo_hu a gizzmo.cz. V takovém případě není pořadatelzodpovědný za škody vzniklé účastníkům. Rozhodnutí pořadatele týkající sepravidel soutěže a jejich implementace je konečné a platí pro všechny účastníky.

 

10. Další podmínky

Pro účast v soutěži musí účastníci souhlasit s všeobecnýmipodmínkami pro účast v soutěži společnosti DDG3 d.o.o. Odeslání e-mailovéadresy a jiných informací pomocí online formuláře se považuje za souhlasúčastníka s podmínkami soutěže, které jsou zveřejněny pořadatelem (více v bodu11).

Pořadatel není zodpovědný za přihlášky do soutěže, které majíchybě vyplněné informace nebo jsou neúplné. Účastník nese veškerou zodpovědnostza poskytnutí nesprávných údajů nebo nedokončené přihlášky do soutěže.Pořadatel nemusí vyžadovat opravení žádostí, pokud jsou chybné nebo nekompletní.

Účast v soutěži není podmíněna nákupem jakéhokoli produktu.

 

11. Dostupnost pravidel soutěže

Pravidla soutěže jsou dostupná písemně v obchodním centru Lublaň(na viditelném místě) a u pořadatele soutěže DDG3 d.o.o., Podvin pri Polzeli31B, 3313 Polzela, Slovinsko.

 

12. Použití a ochrana osobních údajů

Účastník dává společnosti DDG3 d.o.o. souhlas se zpracovánímzadaných osobních údajů, aby projevil zájem o produkty a služby gizzmo.cz amohl být kontaktován přes e-mail, Facebook Messenger nebo telefon. Účastník taképotvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se poskytnutých osobních údajů.

DDG3 d.o.o., Podvin priPolzeli 31B, 3313 Polzela, Slovinsko (pořadatel) použije obdržené údaje odúčastníka pouze pro účely soutěže. Mezi tyto účely patří:

●    pořádání soutěže,

●    zveřejnění výherců nastránce www.gizzmo.cz, Facebook stránce Gizzmo.cz, Instagramovém profilu mr_gizzmo, gizzmo.hr, gizzmo_hu a gizzmo.cz a v e-mailových zprávách, které budou odeslány účastníkůmsoutěže,

●    komunikace týkající sesoutěže s účastníky přes e-mail,

●    statistická a tržníanalýzu, segmentace uživatelů,

●    posílání e-zpráv e-mailem,

●    posílání e-mailů snabídkami, informacemi o novinkách, propagacích a akcích.

●     komunikace týkající se soutěže s účastníky avýherci přes e-mail.

 

Pořadatel bude chránit získané údaje v souladu se zákonem oochraně osobních údajů a v souladu s místními zákony. Pořadatel nebude v žádnémpřípadě obdržené údaje předávat třetím stranám.

 

Uložené obdržené údaje:

●    e-mailová adresa: trvalenebo do žádosti o smazání od vlastníka,

●     jméno a příjmení: trvale z důvodu zasíláníosobních e-mailů v souvislosti s výhrou

 

●    adresu: po dobu 10 let odvylosování soutěže nebo podle toho, co požaduje daňový zákon. Po retenční doběmůže pořadatel podle svého uvážení údaje smazat nebo anonymizovat.

●    držitel osobních dat musína požádání:

●    potvrdit, jestli jsou údajezpracovávány a umožní zaslání přepisu nebo kopie osobních údajů,

●    poskytne výtisk osobníchúdajů,

●     poskytne informace o metodách zpracování dat.

 

Administrátor používá cookies na webové stránce www.gizzmo.cz,které jsou používány čistě jako bezpečnostní prvek pro zamezení zneužitíherního systému a neumožňují identifikaci jednotlivce.

 

13. Stažení účasti

Účastníci mohou požádat o stažení účasti v soutěži, a to kdykolizasláním e-mailové zprávy na [email protected].

Pokud si účastník přeje smazat svou adresu z e-mailové databázespolečnosti DDG3 d.o.o., může tak učinit kdykoli později. Může kdykoli poslatžádost na uvedenou adresu nebo může využít odhlášení odběru, které je dostupnév e-mailové zprávě. Po obdržení žádosti o smazání e-mailové adresy z databázespolečnost DDG3 d.o.o. vyhoví a e-mailovou adresu z databáze odstraní.

 

14. Řešení sporů

Všechny stížností a reklamace jsou řešeny pořadatelem soutěže. Vpřípadě vážných stížností udělá pořadatel vše, co je v jeho silách pro jejichvyřešení a bude informovat účastníka soutěže. Stížnost lze zaslat do sídlapořadatele.

 

Datum aktualizace podmínek účasti vsoutěži: 22.2. 2022

 


Prázdný
košík?

Zákazníci často dostávají speciální akce. Prázdný košík však nemůžete použít.

Naplňte ho kliknutím na tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU" u jednotlivých produktů.

Košíku

Dárek si vyberte u pokladny!

28-day satisfaction guarantee

Notice